Terms & Conditions

Algemene Verkoopvoorwaarden – JZ Design

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ondernemer, en een consument, waarop de ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: hierna te noemen ‘JZ Design’;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met JZ Design;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door JZ Design georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en JZ Design gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Handelend onder de namen: JZ Design
 • Webpagina: www.jzdesign.nl
 • Vestigingsadres: Nieuwstad 100C, 1381GCE, Weesp
 • Postadres: Nieuwstad 100C, 1381GCE, Weesp
 • Telefoonnummer: +31 610661405
 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
 • E-mailadres: info@jzdesign.nl
 • KvK-nummer: 62274503
 • Btw-identificatienummer: NL854740016B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JZ Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen JZ Design en consument.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. JZ Design is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als JZ Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JZ Design niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. JZ Design kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de beschikbare maten en kleuren van de producten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JZ Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal JZ Design daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. JZ Design zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd, meesturen:
 • het adres van de vestiging van JZ Design waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan JZ Design heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij JZ Design. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JZ Design er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten (uitsluitend indien de volledige bestelling wordt teruggezonden) aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden JZ Design slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Aanbiedingen van JZ Design gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 8 – Garantie

 1. JZ Design garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. De garantietermijn van JZ Design komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. JZ Design is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. JZ Design kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van JZ Design.
 3. De consument is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan JZ Design) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan JZ Design. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering, aan JZ Design schriftelijk worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de consument door JZ Design gegrond worden bevonden, zal JZ Design naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten.
 5. De garantieplicht van JZ Design vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:
 • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
 • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van de zaak uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan JZ Design, tenzij JZ Design daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 1. JZ Design staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door JZ Design verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover JZ Design kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. JZ Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan JZ Design kenbaar heeft gemaakt.
 2. JZ Design zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij anders vermeld in de productomschrijving op de website. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. JZ Design behoudt het recht om de overeenkomst eenzijdig te onbinden indien; de voorraad niet toereikend is, de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden of de vermelde prijs op de website onjuist was.
 4. In geval van ontbinding zal JZ Design het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal JZ Design zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij JZ Design, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10  Retourneren

 1. JZ Design behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van JZ Design of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
 2. Als jij de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien jij een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten.
 3. Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 8 (garantie) van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van JZ Design, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van JZ Design in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van JZ Design beperkt tot € 5.000,-.
 4. JZ Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 5. JZ Design is niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
 6. JZ Design is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van JZ Design en/of zoals op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. De consument dient de gekochte producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde product aan de overeenkomst voldoet, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft aantal overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dient de consument binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan JZ Design te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de consument binnen 14 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk aan JZ Design te melden. Indien JZ Design de klacht gegrond oordeelt zal zij de koper schadeloos stellen in geld dan wel – naar keuze van JZ Design – tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan. Vervangen zaken worden eigendom van JZ Design.
 4. Bij JZ Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JZ Design binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen JZ Design en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

 1. JZ Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de voorwaarden van JZ Design.